PŁATNOŚCI

Dla osób indywidualnych – wszystkie zajęcia opłacane są w formie abonamentu miesięcznego. Opłata równa 4 zajęciom w miesiącu pobierana jest z góry niezależnie od faktycznej obecności ucznia na zajęciach.

Firmy i instytucje opłacają kursy zgodnie z przedłożoną fakturą w terminie 14 dni od wystawienia.

W trakcie trwania kursu zleceniodawca (zarówno firma, jak i osoba osoba fizyczna) może odwołać zajęcia bez skutków finansowych dla zleceniobiorcy (DERBY) z zachowaniem warunku, iż zajęcia zostaną odwołane nie później niż 48 godziny przed ich terminem i nie częściej niż 2 razy w semestrze. Zajęcia takie zostaną później odrobione w terminie uzgodnionym przez obie strony.

W innym wypadku zleceniobiorca (DERBY) zachowuje prawo do wynagrodzenia za odwołane zajęcia.

Wpłaty należy kierować na konto:
Pekao SA 19124062631111001066638305